การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉินทั่วไป

ดอกเบี้ย 7.00 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 70,000 บาท

เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ : เพื่อเทศกาลสงกรานต์

ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 20,000 บาท

เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ : เพื่อเทศกาลเข้าพรรษา

ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 20,000 บาท

เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ : เพื่อเทศกาลปีใหม

ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 80% ของเงินปันผล

เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ : เพื่อสมัครสมาชิก สสอ.รรท.

ดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 4,000 บาท

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญทั่วไป

ดอกเบี้ย 7.00 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 2,000,000 บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ : เพื่อการศึกษาต่อ

ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ : เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต

ดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ : เพื่อซื้อกองทุนรวม

ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ : เพื่อการทัศนศึกษาในและต่างประเทศ

ดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ : เพื่อผู้ประสบอุทกภัย

ดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ : เพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค

ดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท

เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ : เพื่อการเคหะสงเคราะห์

ดอกเบี้ย 4.25 ในปีแรก
กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิณแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

เงินกู้พิเศษ : เพื่อยานพาหนะ

ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท