เงินกู้สามัญทั่่วไป
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ : ต่อปี
ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า : เดือน
อายุการรับราชการ * : ปี
จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้ : บาท
จำนวนเงินที่ต้องการกู้ * : บาท
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ : งวด
ต้องการผ่อนชำระให้เสร็จภายใน * : งวด
อายุของท่าน :
เป็นสมาชิก สสอ.รรท. หรือไม่ * :
หนี้เงินกู้เดิมที่ต้องการให้หักในครั้งนี้
เงินกู้รับสุทธิ : บาท
มูลค่าหุ้นสะสม ณ ปัจจุบัน จำนวน * : บาท
ระบุเงินได้รายเดือน * : บาท
ระบุเงินได้สุทธิรายเดือน * : บาท

สมาชิกขอกู้สามัญได้ จะต้องมีหุ้นสะสม 20% ของวงเงินที่ขอกู้