เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อกองทุนรวม
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ : ต่อปี
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ : งวด
ต้องการผ่อนชำระให้เสร็จภายใน * : งวด
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ * : เดือน
อายุของท่าน :
จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้ : บาท
จำนวนเงินที่ต้องการกู้ * : บาท
หนี้เงินกู้เดิมที่ต้องการให้หักในครั้งนี้
ระบุเงินได้รายเดือน * : บาท
ระบุเงินได้สุทธิรายเดือน * : บาท