เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ : ต่อปี
ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ : ต่อปี
อายุของท่าน :
ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด ไม่เกิน : งวด
ต้องการผ่อนชำระให้เสร็จภายใน * : งวด
วงเงินกู้ได้สูงสุด (90% ของราคาประเมิน) : บาท
จำนวนเงินที่ต้องการกู้ * : บาท
ระบุเงินได้รายเดือน * : บาท
ระบุเงินได้สุทธิรายเดือน * : บาท