สถิติการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2561

การขนส่งสินค้า

เรือค้าต่างประเทศ แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก เรือค้าชายฝั่ง

การขนส่งสินค้าทางน้ำ (ล้านตัน)

ประเภทการขนส่งสินค้า (ล้านตัน)

การขนส่งผู้โดยสาร

เรือด่วนแม่น้ำเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ เรือยนต์ข้ามฟาก
เรือท่องเที่ยว (แม่น้ำ) เรือท่องเที่ยว (ทะเล)

การขนส่งผู้โดยสาร (ล้านคน)

สัดส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (ล้านคน)